Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2018-01-03 09:25:2050
2018-01-03 09:33:5142
2018-01-03 09:33:1731
2018-01-03 09:34:512

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2018-01-03 09:25:5571
2018-01-03 09:26:2345

Player Avatar Arena

DateScore
2018-01-03 09:37:1721
2018-01-03 09:34:437

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2018-01-03 09:32:4774
2018-01-03 09:29:2125

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2018-01-03 09:27:0223
2018-01-03 09:27:1223
2018-01-03 09:26:4022
2018-01-03 09:27:3621