Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2015-12-11 15:21:56444
2015-12-11 15:37:10381
2015-12-12 03:37:49170
2015-12-11 15:17:2353
2015-12-11 15:18:0442
2015-12-12 03:35:0939
2015-12-12 03:35:5732
2015-12-11 15:16:3831
2015-12-12 03:35:3228
2015-12-11 15:16:1018

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2015-12-12 03:39:49301
2015-12-11 15:33:34218
2015-12-11 15:30:2591
2015-12-11 15:31:2585
2015-12-11 15:31:0152
2015-12-11 15:29:3744
2015-12-11 15:31:3641
2015-12-11 15:31:4736
2015-12-11 15:29:1435
2015-12-11 15:29:5225
2015-12-11 15:30:4424

Player Avatar Arena

DateScore

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore
2015-12-11 15:28:4735

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore
2015-12-12 03:42:0144

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2015-12-11 15:25:4562

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore